(நபியே!) உம் இறைவனின் பாதையில் (மக்களை) விவேகத்துடனும்,அழகிய உபதேசத்தைக் கொண்டும் நீர் அழைப்பீராக! இன்னும்,அவர்களிடத்தில் மிக அழகான முறையில் தர்க்கிப்பீராக! மெய்யாக உம் இறைவன், அவன் வழியைவிட்டுத் தவறியவர்களையும்,நேர்வழி பெற்றவர்களையும் நன்கு அறிவான்(உலகப்பொதுமறை 16:125)

Sunday, October 11, 2009

One in four is Muslim, study says

A report from an American think-tank has estimated 1.57 billion Muslims populate the world - with 60% in Asia.

The report, by the Pew Forum on Religion and Public Life, took three years to compile, with census data from 232 countries and territories.

It showed that 20% of Muslims lived in the Middle East and North Africa.

The data also showed that there were more Muslims in Germany than in Lebanon, and more in Russia than in Jordan and Libya together.

Surprise

Researchers analysed approximately 1,500 sources including census reports, demographic studies and general population surveys.

Senior researcher Brian Grim told CNN that the overall figure was a surprise and said: "Overall, the number is higher than I expected."
The report, published on Wednesday, also found that Ethiopia has nearly as many Muslims as Afghanistan.

Amaney Jamal, an assistant professor of politics at Princeton University, told the AP news agency: "This whole idea that Muslims are Arabs and Arabs are Muslims is really just obliterated by this report."

Instead the report found that more than 300 million Muslims live in countries where Islam was not the majority religion.

Of the total Muslim population, 10-13% are Shia Muslims and 87-90% are Sunni Muslims.

Most Shias live in Iran, Pakistan, India and Iraq.

Europe is home to 38 million Muslims - around 5% of its population with European Muslims making up slightly more than 2% of the world's Muslim population.

More than half of the 4.6 million Muslims in the Americas live in the US - however they make up just 0.8% of the population there.

The Pew Forum has said the findings will lay the foundation for a forthcoming study that will look at how Muslim populations worldwide have grown and what they may look like in the future.

It also plans to compile figures for the other major world religions.

According to internet-based group, Adherents, there are currently 2.1 billion Christians, 900 million Hindus and 14 million Jews worldwide.

MUSLIM POPULATION BY REGION
Asia and the Pacific: 61.9%
Middle East - North Africa: 20.1%
Sub-Saharan Africa: 15.3%
Europe: 2.4%
Americas: 0.3%

http://news. bbc.co.uk/ 2/hi/in_depth/ 8296200.stm

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்கள்-விமர்சனங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...