(நபியே!) உம் இறைவனின் பாதையில் (மக்களை) விவேகத்துடனும்,அழகிய உபதேசத்தைக் கொண்டும் நீர் அழைப்பீராக! இன்னும்,அவர்களிடத்தில் மிக அழகான முறையில் தர்க்கிப்பீராக! மெய்யாக உம் இறைவன், அவன் வழியைவிட்டுத் தவறியவர்களையும்,நேர்வழி பெற்றவர்களையும் நன்கு அறிவான்(உலகப்பொதுமறை 16:125)

Monday, January 4, 2016

தொடர்ந்து காற்றில் பரவிவரும் நிலக்கரி துகள்கள், கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிப்பு

அஸ்ஸலமு அழைக்கும்..

மீண்டும் நிலக்கரி துகள் அதிகஅளவில் ஊர் முழுவதும் காற்றில் பரவி வருவதால் பிரச்சனை அதிகரித்துள்ளது. இதை கண்டிக்கும் வகையில் ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைவரும் கலந்துகொள்ளுங்கள்.

இதற்க்கு நிரந்தரதீர்வை எட்டும்வரை ஓயாமல் போராடவேண்டும் என்பதே நம் அனைவரின் வேண்டுகோள்.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...