(நபியே!) உம் இறைவனின் பாதையில் (மக்களை) விவேகத்துடனும்,அழகிய உபதேசத்தைக் கொண்டும் நீர் அழைப்பீராக! இன்னும்,அவர்களிடத்தில் மிக அழகான முறையில் தர்க்கிப்பீராக! மெய்யாக உம் இறைவன், அவன் வழியைவிட்டுத் தவறியவர்களையும்,நேர்வழி பெற்றவர்களையும் நன்கு அறிவான்(உலகப்பொதுமறை 16:125)

Thursday, October 29, 2009

ஜாகிர் நாயக் - சொற்பொழிவு தொகுப்பு

This is to inform you all that this below links are all related to Debates and knowledgable information by Worldʼs Famous Scholar Dr. Zakir Naik, ( ( IRF ). I prefer every Muslim and Non- Muslim to go through these links which gives us a clear picture of who is God, who is Prophet, which book is Word of God. And also clear the misconception about islam .May Allah be please with all of us.

Note: Humble request to send to all our Muslim and Non- Muslim Brothers & Sisters.

Misconceptions About Islam - By Dr. Zakir Naik

Part 01: http://www.youtube.com/watch?v=GvHHYrdiXHE
Part 02: http://www.youtube.com/watch?v=sCjiXeWM4pg
Part 03: http://www.youtube.com/watch?v=oG00Zw-FvkA
Part 04: http://www.youtube.com/watch?v=8zhxdW04pGo
Part 05: http://www.youtube.com/watch?v=Y69bL-aPthc
Part 06: http://www.youtube.com/watch?v=-E82qu7INdI
Part 07: http://www.youtube.com/watch?v=nW3qnM2lDM4
Part 08: http://www.youtube.com/watch?v=5q_Nu1XVWDY
Part 09: http://www.youtube.com/watch?v=XxIRLeafh8I
Part 10: http://www.youtube.com/watch?v=cxnhL6Bzc3A
Part 11: http://www.youtube.com/watch?v=hHblgiBMcHo
Part 12: http://www.youtube.com/watch?v=OUWKoN1dW-Q
Part 13: http://www.youtube.com/watch?v=7NVKQeYoo2c
Part 14: http://www.youtube.com/watch?v=TqFh1AM95fw
Part 15: http://www.youtube.com/watch?v=mPmOeqU8CvE
Part 16: http://www.youtube.com/watch?v=8t3GxVwsM9U
Part 17: http://www.youtube.com/watch?v=Jn9K1QWfrCw
Part 18: http://www.youtube.com/watch?v=kISMiOUMxQQ
Part 19: http://www.youtube.com/watch?v=Ols0czWNdL4
Part 20: http://www.youtube..com/watch?v=rsIgSe9Fg9c
Part 21: http://www.youtube..com/watch?v=xBDdSLcmixc
Part 22: http://www.youtube.com/watch?v=NBq6h7dc-5M
Part 23: http://www.youtube.com/watch?v=SvhQodWQi38
Part 24: http://www.youtube.com/watch?v=XCqHsTnJREA

The Qur'an and the Bible in the light of Science?

A debate between Christian scholar William Campbell and Muslim scholar Zakir Naik.
Part 01: http://video.google.com/videoplay?docid=-6693125820690597622
Part 02: http://video.google.com/videoplay?docid=-3772698787977185627
Part 03: http://video.google.com/videoplay?docid=-7727650085009916595
Part 04: http://video.google.com/videoplay?docid=-2840601180460198326

Similarities between Hinduism( Before COMMENTING anything about this topic I request all Brother and sister to view the whole video then comment, in this Zakir Naik is pointing that there is only one God (Allah) and the last Prophet ie., Last Avatar (ie., Mohammed P.B.U.H) as per the books of Hinduism.With this concept he proofs that the Holy Quran is the Book of God.)
Part 01: http://video.google.com/videoplay?docid=5463724505480326724
Part 02: http://video.google.com/videoplay?docid=1334401470279399976
Part 03: http://video.google.com/videoplay?docid=-6032776679880404825

Zakir Naik Debate -Was Jesus Really Crucified:
Part 01: http://video.google.com/videoplay?docid=-2294876665735364519
Part 02: http://video.google.com/videoplay?docid=-5283623989368520963

CONCEPT OF GOD in HINDUISM and ISLAM:
A debate "The Concept of God in Hinduism and Islam in the light of Sacred scriptures" between Dr. Zakir Naik (Islamic Research Foundation) & Sri Ravi Shankar (Art of Living):
Part 01: http://video.google.com/videoplay?docid=2423829886745319361
Part 02: http://video.google.com/videoplay?docid=6161351915241374974
Part 03: http://video.google.com/videoplay?docid=-979033391704165036
Part 04: http://video.google.com/videoplay?docid=-1724090453457058535

Ahmed Deedat Amazing Answers to the Questions by Western people:

Link 01: http://video.google.com/videoplay?docid=2287492988094559892 (about 4 wives in Islam)
Link 02: http://www.youtube.com/watch?v=U0plMbcfVBE (Amazing Answer regarding Hijab or viel )
Link 04: http://www.youtube.com/watch?v=utPstdChbt4

Zakir Naik - Is Non Vegetarian Food Permitted or Prohibited
:
This debate clears a lot of misconceptions about our diet scientifically.
Part 01: http://video.google.com/videoplay?docid=-3775022861563813322
Part 02: http://video.google.com/videoplay?docid=-1719204291514655475

Is Religious fundamentalism a stumbling block
:
Part 01: http://www.youtube.com/watch?v=9v_p2YvRFro
Part 02: http://www.youtube.com/watch?v=YTlOcXc31FE
Part 03: http://www.youtube.com/watch?v=MKnqvPBQfiM
Part 04: http://www.youtube.com/watch?v=6-PY5h-7EdE
Part 05: http://www.youtube.com/watch?v=hqlgBtrMckk
Part 06: http://www.youtube.com/watch?v=HEKt2kKoD9I
Part 07: http://www.youtube.com/watch?v=dItkeZmUQV4
Part 08: http://www.youtube.com/watch?v=3gojBc_3e_o
Part 09: http://www.youtube.com/watch?v=gaH_MeFMdZU
Part 10: http://www.youtube.com/watch?v=RwnciGZzR88
Part 11: http://www.youtube.com/watch?v=4Ge6p6xEqiA
Part 12: http://www.youtube.com/watch?v=qcWDPcMkptE
Part 13: http://www.youtube.com/watch?v=Pv-MeNW40fk

Women Rights in Islam by Zakir Naik
Part 01: http://video.google.com/videoplay?docid=-6252112331790749306
Part 02: http://video.google.com/videoplay?docid=-2193587996061269852

Women right's in islam : Modernising or Outdated:
Part 01: http://www.youtube.com/watch?v=JdNnG1ZR7-g
Part 02: http://www.youtube.com/watch?v=D7yyGt7zMYA

Dr Zakir Naik About - Terrorism and Jihad:

Part 01: http://video.google.com/videoplay?docid=1209138480560823039
Part 02: http://video.google.com/videoplay?docid=-5071265718635364196


Zakir Naik Public Talk:
Part 01: http://video.google.com/videoplay?docid=6263189981206172400
Part 02: http://video.google.com/videoplay?docid=897052651225261032

Muhammad (P.B.U.H) In Various Religious Scriptures:
Part 01: http://video.google.com/videoplay?docid=8193366074778916455
Part 02: http://video.google.com/videoplay?docid=8155519851893060905

Is the Quran Gods Word by Zakir Naik:
Part 01: http://video.google.com/videoplay?docid=8638113782795578224
Part 02: http://video.google.com/videoplay?docid=3704081952251716668
Part 03: http://video.google.com/videoplay?docid=4197242005069416437
Part 04: http://video.google.com/videoplay?docid=2082152319210238622

Zakir Naik - If Label Shows Your Intent then Wear:

Part 01: http://video.google.com/videoplay?docid=3402909560042912123
Part 02:
Part 03: http://video.google.com/videoplay?docid=-8873484637853056329


Zakir Naik - Kuran i Savremena nauka - Qur'an and modern science

http://video.google.com/videoplay?docid=9189456537478918098 (3hr 9min)

Quran Should it be read with understanding:

Part 01: http://www.youtube.com/watch?v=q3q9_ksLAhk
Part 02: http://www.youtube.com/watch?v=PmO9j7G9l9s
Part 03: http://www.youtube.com/watch?v=MRf2jYTpSjo

ZAKIR NAIK (FOCUS ON ISLAM AND UNIVERSAL BROTHERHOOD)
Part 02: http://video.google.com/videoplay?docid=-563458337774447449 (google)
Part 03: http://video.google.com/videoplay?docid=-6377675691622721340 (google)

Part 01: http://www.youtube.com/watch?v=_wARGxdaB0s
Part 02: http://www.youtube.com/watch?v=WU8RvlPHSUA
Part 03: http://www.youtube.com/watch?v=89J7NL7St6w

Quran and Modern Science - Conflict or Conciliation:

Part 01: http://video.google.com/videoplay?docid=2260954296979594912
Part 02: http://video.google.com/videoplay?docid=5123853843535568596

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்கள்-விமர்சனங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...