(நபியே!) உம் இறைவனின் பாதையில் (மக்களை) விவேகத்துடனும்,அழகிய உபதேசத்தைக் கொண்டும் நீர் அழைப்பீராக! இன்னும்,அவர்களிடத்தில் மிக அழகான முறையில் தர்க்கிப்பீராக! மெய்யாக உம் இறைவன், அவன் வழியைவிட்டுத் தவறியவர்களையும்,நேர்வழி பெற்றவர்களையும் நன்கு அறிவான்(உலகப்பொதுமறை 16:125)

Saturday, January 30, 2010

இஸ்லாமிய வரலாற்று சுவடுகள்

Mount Hira: Jabal Al-Nur (Mount of Light) near Mecca, with the cave of Hira where Prophet Muhammad received the first revelation. (Sura 96: 1-5)
A page from the copy of the Holy Qur'an, from the time of Caliph Uthman, kept in Tashkent(Sura 2:7-10; part of the left margin has not been reproduced)

Take a copy of the Qur'an available today and compare.Another page from the copy of the Holy Qur'an, from the time of Caliph Uthman, kept in Tashkent (Sura 7:86-87)
Take a copy of the Qur'an available today and compare
The Holy Qur'an: From the time of Caliph Uthman kept in the Topkapi Museum, Istanbul.


No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்கள்-விமர்சனங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...