(நபியே!) உம் இறைவனின் பாதையில் (மக்களை) விவேகத்துடனும்,அழகிய உபதேசத்தைக் கொண்டும் நீர் அழைப்பீராக! இன்னும்,அவர்களிடத்தில் மிக அழகான முறையில் தர்க்கிப்பீராக! மெய்யாக உம் இறைவன், அவன் வழியைவிட்டுத் தவறியவர்களையும்,நேர்வழி பெற்றவர்களையும் நன்கு அறிவான்(உலகப்பொதுமறை 16:125)

Sunday, December 26, 2010

இந்திய முஸ்லிம்களின் வரலாறு - 2 ( CMN சலீம் )

1/2 - வட இந்திய முஸ்லிம்களின் வரலாறு -CMN Saleem

1/3 தென் இந்திய முஸ்லிம்களின் வரலாறு

2/3 தென் இந்திய முஸ்லிம்களின் வரலாறு - CMN Saleem

3/3 தென் இந்திய முஸ்லிம்களின் வரலாறு - CMN Saleem.
2/2 - வட இந்திய முஸ்லிம்களின் வரலாறு -CMN Saleem

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்கள்-விமர்சனங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...